ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Organization)

UploadImage

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Organization) “เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล” ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม